VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS

1. Het UZ Gent verwerkt persoonsgegevens betreffende zijn personeel en sollicitanten (identiteit, gezinssituatie, burgerlijke staat, geboortedatum, woonplaats, rijksregisternummer, intern identificatienummer, beoordelingsgegevens…) voor doeleinden die samenhangen met de sluiting en uitoefening van de arbeidsovereenkomst of statutaire benoeming.
Het UZ Gent verwerkt de verzamelde informatie in het kader van de loonverwerking en om aan zijn wettelijke verplichtingen te voldoen (hoofdzakelijk inzake belastingen en sociale zekerheid) en om andere taken van personeelsbeheer te vervullen zoals administratie van diverse verzekeringen en het beheer van het personeelsdossier en het pensioendossier van het personeel en de evaluatie.

2. De verantwoordelijke voor de verwerking van deze persoonsgegevens is het UZ Gent.

3. Deze persoonsgegevens kunnen, op instructie van het UZ Gent, worden verwerkt door onderaannemers (bijv. sociaal secretariaat of leveranciers voor gegevensopslag). Ze kunnen eveneens worden overgedragen aan derden met het oog op het beheer van betalingen (banken), van bepaalde verzekeringen waarop het personeel recht heeft (verzekeringsmaatschappijen), juridische dossiers, en aan publieke instellingen (fiscale administratie, sociale zekerheidsinstellingen).

4. In het kader van de personeelsadministratie, kan het UZ Gent eveneens deze persoonsgegevens overdragen aan de Universiteit Gent, waartoe het UZ Gent behoort, bijvoorbeeld in het kader van het beheer van interne mobiliteit of met het oog op de uitvoering van een gecoördineerd personeelsbeleid op het niveau van de Universiteit Gent. 

5. De overdracht van deze persoonsgegevens kunnen, in sommige gevallen, de verwerking van de persoonsgegevens van het personeel in het buitenland tot gevolg hebben, hierbij inbegrepen in en vanuit landen buiten de Europese Economische Ruimte die geen gelijkaardig niveau van bescherming bieden als het niveau gegarandeerd door de Belgische wetgeving.
In dat geval, zal het UZ Gent passende maatregelen nemen (waaronder, zonder ertoe beperkt te zijn, contractuele maatregelen) om ervoor te zorgen dat voldoende garanties geboden worden bij de overdracht en verwerking van deze persoonsgegevens.

6. Het personeel en de sollicitanten beschikken over een recht op:

  • inzage van de verwerkte persoonsgegevens
  • verbetering
  • wissing van persoonsgegevens waarvan de verwerking niet langer gerechtvaardigd is
  • beperking van de verwerking van de persoonsgegevens
  • alsmede het recht op gegevensoverdraagbaarheid in een gestructureerde gangbare en machine leesbare vorm, om deze over te dragen naar een nieuw werkgever

Men kan zich daartoe richten tot het departementshoofd P&O.

7. De periode gedurende welke deze persoonsgegevens worden opgeslagen, volgen de wettelijk voorziene en/of gerechtvaardigde bewaartermijnen.

8. Binnen UZ Gent is een Data Protection Officer (DPO) aangesteld. Deze is te bereiken via het e-mailadres dpo@uzgent.be. Voor meer informatie betreffende de bescherming van persoonsgegevens, kunt u terecht op de intranetpagina ‘dataprotectie’.

9. Bij inbreuk op de verwerking van zijn persoonsgegevens heeft elke persoon het recht klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingautoriteit